نور پردازی کافه رستوران باکویه

در این پروژه از نور های سقفی برای زیبایی بسری فوق العاده  داخلی و از نور های استند برای زیبا سازی فضا بیرونی در شب استفاده شده است