interior

تأثیر نورپردازی بر احساسات انسان

تاثیر نور بر احساسات افراد

انسـان همـواره هـم بـر محیـط پیرامـون خـود تأثیـر میگـذارد و هـم از شـرایط و متغییرهـای محیطـی گوناگـون اطـراف خـود تأثیــر میپذیــرد. نــور کــه عنصــر اصلــی بقــا و ادامــۀ حیــات اوســت در ایــن میــان نیــازی بنیادیــن اســت.

گذشــته از آنکــه ســامت و صحــت تــن و جــان و نیــز ادامــۀ زندگــی بــدان وابسـتهاسـت، بـدون شـک خلـق و خـوی، کـردار، گفتـار و حتـی طـرز برخـورد بـا دیگـران کـه در نهایـت بـه لحـاظ اخالقـی بـه حفـظ ارزشهـای فـردی در جامعـه میانجامـد و بخـش مهمـی از مســئولیتپذیریهای اجتماعــی انســان محســوب میشــود و کیفیــت زندگــی او را رقــم میزنــد، نیــز محصــول همیــن تأثیرپذیریهاســت.

نورپردازی پله ها و راهرو ها

نور روشن می تواند احساسات را برانگیزاند

اساسا نور روشن این قابلیت را دارد که احساسات مثبت و منفی را تشدید کند. محققان سال 2014 در یک کار پژوهشی از شرکت کنندگان خواستند میزان پرخاشگری یک شخصیت داستانی و جذابیت انواع سس تند را تعیین کنند. داوطلبانی که در اتاق پرنور نشسته بودند شخصیت مورد نظر را تهاجمی تر توصیف کردند و سس های تند را بیشتر ترجیح دادند.


نور و محیط زندگی:

براي ايجاد فضايي گرم و مطبوع بهتر است از چراغ هاي روميزي با انتخاب کلاهک هايي با رنگ گرم مثل نباتي و يا زرد استفاده نماييد. نورهاي گرم و رنگي تأثير بسزايي در روحيه افراد مختلف داشته و احساس شادابي  بيشتري مي نمايد، مانند نورهاي سبز، بنفش، زرد و قرمز که به ترتيب احساس طبيعت، آرامش و هيجان را به انسان القا مي نمايد. همچنين مي توانيد به جاي استفاده از منبع نور قوي و يکسان، با تغيير ميزان نوردهي لامپ ها در محل هاي مختلف و تغيير رنگ و حباب هاي آنها، فضايي با سايه روشن و طيف هاي مختلف نوري و رنگ هاي مورد علاقه ايجاد کنيد و بر جذابيت محيط خود بيفزاييد. در مورد تغيير محل زندگي يا کار خود به محيطي که بتوانيد عيوب آن را بپوشانيد يا تأکيد بر موضوعات زيباي محل زندگي خود داشته باشيد، به جاي استفاده از لوستر يا منبع نوري متمرکز، از آباژورهاي پايه بلند و کوتاه و همچنين چراغ هاي ديواري استفاده نماييد. در محل هايي که زياد مايل به رؤيت آنها نيستيد، مي توانيد از آباژورهاي کوتاه حباب دار با نورهاي رنگي ملايم که نور را به طرف بالا منعکس مي نمايد، استفاده نماييد و منابع قوي تر نور را که مي تواند به رنگ سفيد و شيري باشد، در مکان هاي زيباي محل زندگي خود قرار دهيد و به طور کلي سعي در تاريک نمودن قسمت هاي نه چندان زيبا و روشن تر نمودن بخش هاي اصلي و دلخواه خود نماييد. 


نور آبی سبب افزایش انرژی می شود

قرار گرفتن در معرض نور آبی سبب افزایش انرژی و هشیاری بیشتر می شود. یک مطالعه تازه نشان می دهد شرکت کنندگانی که در معرض طول موج کوتاه، نور آبی با انرژی بالا قرار گرفتند، بهره وری بیشتری داشتند و در تکمیل وظایف شناختی سرعت بیشتر و دقیق تری در قیاس با یک گروه کنترل داشتند و هشیاری آنها حتی تا نیم ساعت پس از مدت قرار گرفتن در معرض نور آبی ادامه یافت.


نور و محیط کار:

امروزه به علت ماشینی شدن بیشتر مشاغل و حرفه ها و شیوع پشت میز نشینی کارمندان، علم ارگونومی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. ارگونومی علمی است که به دست آوردن بهترین ارتباط میان انسان و محیط (کار و زندگی) هدف اصلی آن است. ارگونومی با ارزیابی قابلیت ها و محدودیت های انسان، استرس های کاری و محیطی و طراحی ایستگاه کاری و ابزارها سر و کار دارد. یکی از مهم ترین مباحث علم ارگونومی ارزیابی و طراحی نور مناسب محیط کار است.